ASIAKASREKISTERIN TIETOSUOJASELOSTE

1. Rekisterinpitäjä

IV-Aalto Oy
Y-tunnus: 2631457-7
Kilikatu 2
04430 Järvenpää
Puh. 040-93 77 019


2. Rekisteriasioiden yhteyshenkilö

Sami Aalto
Sami.aalto@ivaalto.fi
Puh +358 40 93 77 019
Kilikatu 2
04430 Järvenpää


3. Rekisterin nimi

IV-Aallon asiakasrekisteri


4. Henkilötietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus

Henkilötietojen käsittely perustuu IV-Aallon oikeutettuun etuun, sopimukseen tai muuhun asialliseen yhteyteen. Henkilötietojen käyttötarkoitus on IV-Aallon ja sen asiakkaiden välisen asiakassuhteen hoitaminen, ylläpito.


5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavia tietojakuluttaja:
• Asiakkaan perustiedot: asiakasnumero, etu- ja sukunimi, postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite
• Asiakas- ja tilaushistoria (esim. toimituksen seurantatiedot, laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot)
• Asiakaspalautteet ja yhteydenotot
Rekisteri sisältää seuraavia henkilötietoja yritysten ja yhteisöjen päättäjistä ja yhteyshenkilöistä:
• Nimi, titteli, yritys, postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero
• Asiakashistoria (esim. yhteydenotot, tilaukset, palautteet, laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot)
• Asiakaspalautteet ja yhteydenotot
• Mahdolliset muut rekisterin käyttötarkoituksen kannalta tarpeelliset tiedot


6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tiedot kerätään säännönmukaisesti asiakkaalta itseltään palveluiden ja verkkopalvelun käytön tai muun asioinnin yhteydessä saaduista tiedoista sekä sopimuksen solmimisen yhteydessä ja sen aikana saaduista tiedoista. Iv-Aalto Oy ei käytä tietoja suoramarkkinointiin tai muuhun vastaavaan toimintaan.


7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

IV-Aalto Oy ei säännönmukaisesti luovuta rekisterin tietoja ulkopuolisille tahoille. Tietoja voidaan kuitenkin satunnaisesti luovuttaa Lain ja Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.


8. Rekisterin suojauksen periaatteet ja tietojen säilytysaika

Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.
Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeen henkilötiedon käyttötarkoituksen vuoksi ottaen huomioon laista, kuten kuluttajansuoja-, kirjanpito- ja ennakkoperintälaista noudatettavaksi tulevat säilytysajat.


9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot sekä oikeus vaatia tietojen oikaisua ja poistamista. Asiaa koskevat pyynnöt tulee toimittaa henkilökohtaisesti tai kirjallisesti kohdassa 2 mainitulle yhteyshenkilölle.

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Tällainen kielto voidaan milloin tahansa antaa kohdassa 2 mainitulle yhteyshenkilölle.


Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti (25.5.2018 lukien) oikeus vastustaa tai pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle.